( ^ _ ^ )

  • News Img

"23 сентября - День государственного языка Кыргызской Республики!"

Если есть нация, то у неё должен быть свой язык!
23 сентября - День государственного языка Кыргызской Республики!
23 сентября 1989 года Верховный Совет Кыргызской ССР принял Закон «О государственном языке Кыргызской ССР» и предоставил кыргызскому языку статус государственного. Закон был обновлен Законодательным собранием Жогорку Кенеша в 2004 году, объявив кыргызский язык государственным языком, а русский - официальным языком. Придание кыргызскому языку статуса государственного было большим шагом на пути к восстановлению справедливости, а также духовному обновлению общества, новому мышлению, повышению престижа родного языка. Мы с гордостью можем сказать, что кыргызский язык, как древний язык, является богатейшим языком и одним из ведущих языков в мире. Наши предки унаследовали кыргызский язык, развивая его и доведя до уровня создания уникального в мире эпоса «Манас». Коллектив Международного медицинского университета сердечно поздравляет с Днем государственного языка Кыргызской Республики! Наш долг - передать из поколения в поколение кыргызский язык, на котором говорит наш знаменитый предок Манаса, наш великий писатель Чингиз Айтматов! Давайте беречь, уважать, ценить наш родной язык!

Улут болсоң - тилиң менен улутсуң,
Улук болсоң - дилиң менен улуксун…
23-сентябрь Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү.
Кыргыз ССРинин Жогорку Совети тарабынан 1989-жылы 23-сентябрда “Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамын кабыл алып, кыргыз тилине Мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине Мамлекеттик тил макамынын берилиши - адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган чоң кадам болгон. Кыргыз тили байыркы тил катары, эң бай тил, дүйнөдөгү алдыңкы тилдердин жогорку сабында экенин сыймыктануу менен айтып келебиз. Биздин ата-бабалар кыргыз тилин өнүктүрүп өстүрүп дүйнөдө теңдеши жок «Манас» эпосун жараткан деңгээлге жеткирип, бизге мурас кылган. 23-сентябрдагы баа жеткис байлыгы, руханий куралы болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен Эл аралык медициналык университетинин жамааты чын жүрөктөн куттуктайт. Айтылуу Манас бабабыз, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов сүйлөгөн кыргыз тилибизди урпактан-урпакка татыктуу өткөрүп берүү биздин милдетибиз! Кыргыз тилин сактайлы, барктайлы, сыйлайлы!

If you are a nation, then a nation should have its own language!
September 23 - Kyrgyzstan celebrates National Kyrgyz Language Day! On September 23, 1989, the Supreme Council of the Kyrgyz SSR adopted the Law "On the National language of the Kyrgyz SSR" and assigned the status of the State language to the Kyrgyz language. The law was updated by the Legislative Assembly of the Jogorku Kenesh in 2004, declaring Kyrgyz Language as the State language and Russian - the official language. Providing to the Kyrgyz language the status of the state language was a big step towards the restoration of justice, as well as the spiritual renewal of society, new thoughts, and increasing the prestige of the native language. We can proudly say that the Kyrgyz language, as an ancient language, is the richest language and one of the leading languages in the world. Our ancestors inherited the Kyrgyz language, developing it and bringing it to the level of creating the epic "Manas", which has no analogues in the world. The staff of the International Medical University sincerely congratulates on September 23 - the Day of the State Language of the Kyrgyz Republic - an invaluable treasure and spiritual treasure! Our duty is to pass on from generation to generation the Kyrgyz language, which was spoken by our famous ancestor Manas, the great writer Chingiz Aitmatov! Let's preserve, respect and honor the Kyrgyz language!

Читать на Facebook